תקנון, תנאי שימוש ושמירה על פרטיות

1.       כללי

1.1.  מפעילת האתר הינה חברת פיית המתנות בע"מ (להלן: "החברה")

2.       תקנון האתר הינו הבסיס המשפטי וההסכם היחידי המחייב את החברה כלפי מבצע הפעולות באתר.   המבצע פעולות באתר מצהיר כי הוא מקבל את התנאים הרשומים בתקנון זה במלואם, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם  וכי הכניסה לאתר, השימוש באלו משירותי האתר, הידע או יישומים המוצגים באתר, מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

2.1.  תקנון האתר מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

2.2.  חברת פיית המתנות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת. החברה תפרסם את התקנון, לאחר השינוי, באתר האינטרנט של החברה (להלן: "האתר") והיא אינה מתחייבת לתת לך הודעה אישית בדבר שינוי התקנון. כל המבצע פעולה באתר פיית המתנות מצהיר כי קרא את התקנון העדכני ביותר התקף לזמן ביצוע הפעולה והוא מסכים לתנאיו.

2.3.  פעולה באתר הינה אחת או יותר מהפעולות הבאות: "יצירת חשבון מתנה", "ניהול חשבון מתנה" ו"השתתפות במתנה".

2.3.1.  "חשבון מתנה" הינו חשבון יעודי הנפתח על ידי מנהל חשבון המתנה על שם אדם מסוים ("מקבל המתנה"), המאפשר לאנשים נוספים להצטרף לרכישת שובר מתנה משותף למקבל המתנה שלמענו נוצר החשבון.

2.3.2.  "מנהל חשבון מתנה" מי שיוצר את חשבון המתנה עבור מקבל המתנה ועשוי להיות קרוב משפחה של מקבל המתנה, חבר, וכיו"ב. מנהל חשבון המתנה רוכש בכספים שהצטברו בחשבון המתנה של מקבל המתנה שוברים למימוש בבתי העסק השונים. את השוברים ניתן להעניק כמתנה למקבל המתנה או לרכוש בהם מתנות עבור מקבל המתנה.

2.3.2.1.  "מועד אחרון להצטרפות" מנהל חשבון המתנה קובע את המועד האחרון להצטרפות למתנה. המועד כפי שנרשם במחשבי פיית המתנות בע"מ הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי פיית המתנות ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.

2.3.2.2.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל חשבון המתנה רשאי לשנות את המועד האחרון להצטרפות למתנה כל עוד לא נרכשו שוברי המתנה.

2.4.  "מצטרף לחשבון מתנה" הינו מי שמצטרף לחשבון המתנה של מקבל המתנה על ידי תשלום בכרטיס אשראי (או בכל אמצעי תשלום אחר שיונהג על ידי החברה) בגובה סכום ההשתתפות. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף ההצטרפות לחשבון מתנה בפיית המתנות אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגביה.

2.5.  "בתי עסק"- בתי עסק שהחברה תתקשר איתם מעת לעת לצורך הזמנת מתנות ו/או הפקת שוברים. החברה רשאית לשנות את רשימת בתי העסק מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.       מהוא אתר פיית המתנת

3.1.  אתר פיית המתנות והשירותים הנלווים לו פותח על ידי חברת "פיית המתנות בע"מ" במטרה להקל על רכישת מתנות משותפות.

3.2.  פיית המתנות מוכרת שוברים למימוש בבתי העסק המופיעים באתר.

3.3.  אלא אם כן צויין אחרת במפורש, את השוברים לא ניתן לממש בכפל מבצעים.

3.4.  לא ניתן להמיר את הכסף שהצטבר בחשבון המתנה בפיית המתנות לכסף או לכל דבר אחר מלבד לשוברי מתנה של פיית המתנות למימוש בבתי עסק המפורסמים באתר.    

3.5.  למען הסר ספק, פיית המתנות אינה מוכרת ו/או מספקת את המוצרים הניתנים לרכישה בבתי העסק המוצגים באתר אלא תווי קניה בלבד. האחריות בגין מימוש תווי הקניה כנגד מוצרים תחול על בתי העסק ובאחריותם בלבד.

4.       ביצוע פעולות באתר

4.1.  רשאי לבצע פעולה באתר כל תושב ישראלי שמלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות עמן עובדת החברה.

4.1.1.  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏4.1, החברה רשאית למנוע ביצוע פעולות באתר באם:

4.1.1.1.  מסרת פרטים כוזבים במתכוון או ביצוע כל פעולה של מרמה וכיו"ב באמצעות האתר .

4.1.1.2.  ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה או ספקיה.

4.1.1.3.  שימוש בכרטיס אשראי מוגבל או חסום לשימוש בדרך כלשהי.

4.1.1.4.  הוזנו פרטי כרטיס אשראי חסרים.

4.1.1.5.  החליטה על כך לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

4.2.  בעת ביצוע פעולות באתר תידרש להזין פרטים אישיים כגון: שם, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני תקפה, סיסמא, מס' ת"ז ופרטי כרטיס אשראי.

4.2.1.  על פי חוק אין חובה למלה פרטים אישיים. המזין פרטיו האישיים לאתר עושה זאת מרצונו ובהסכמתו בלבד.

4.2.2.  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏14.1, הזכות זכותך  להימחק ממאגר המידע. על מנת לעשות כן עליך לשלוח דרישה בכתב לכתובת ת.ד. 10284 זכרון יעקב 3093765

4.2.3.  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ללא מסירת כל הפרטים לא ניתן לבצע חלק מהפעולות באתר פיית המתנות.

5.       שוברי המתנה

5.1.  באתר מפורסמים שוברי מתנה של בתי עסק שונים.

5.2.  פיית המתנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את רשימת בתי העסק להם ניתן לרכוש שוברים מעת לעת.

5.3.  תנאי מימוש השוברים בבתי העסק השונים מפורטים בעמוד השוברים באתר פיית המתנות.

5.4.  תנאי מימוש השוברים בבתי העסק עשויים להשתנות מעת לעת, פיית המתנות תשלח הודעה בדואר אלקטרוני למנהל חשבון המתנה טרם מימושם על שינויים שיובאו לידיעתה בתנאי השוברים. במידה וכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה למערכת שגויה אתר פיית המתנות לא ישא בכל אחריות לאי קבלת ההודעה על ידי מנהל חשבון המתנה.

5.5.  אספקת המוצרים בגין השוברים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית.

5.6.  פיית המתנות לא תהיה אחראית למוצרים המפורסמים באתר ו/או לאי מימוש השוברים ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי מימוש השוברים ו/או ממימושו בתנאים שונים ממה שהובטח בבית העסק אלא אם המעשה נגרם כתוצאה ממעשה רשלני של החברה.

5.7.  תוקף שובר המתנה כשנתיים מהתשלום האחרון לחשבון המתנה (מההצטרפות האחרונה לחשבון).

6.       רכישת שוברי מתנה

6.1.  רכישת שוברי מתנה תתבצע אך ורק על ידי מנהל חשבון המתנה ובחירת השוברים והסכומים בהם ירצה לרכוש את השוברים הם באחריותו הבלעדית. החברה אינה אחראית להחלטות ו/או פעולות שקיבל מנהל החשבון הכוללות בין היתר, רכישת שוברים ו/או ביטול שוברים ו/או סכום השוברים. בהסכמתך לתקנון זה הנך מאשר לא תהיה לך כל טענה ו/או כל דרישה לחברה, לרבות טענה כי מנהל החשבון פעל בחוסר סמכות ו/או פעל שלא על דעתך ו/או טענה כי מנהל חשבון המתנה לא רכש שובר מתנה בפרק הזמן שניתן לו. כל מצטרף לחשבון מתנה נותן את הסכמתו המפורשת ומסמיך את מנהל חשבון המתנה, בעצם הצטרפותו לחשבון המתנה, לבצע ו/או לבטל רכישת שוברים ו/או לקבלם ו/או לבצע כל פעולה שהיא בחשבון המתנה ו/או באמצעות השוברים, עבור ובשם כל קבוצת המצטרפים לחשבון המתנה.

6.2.  ניתן לרכוש שוברי מתנה לבית עסק אחד או יותר בסכום מצטבר שאינו עולה ואינו נופל מהסכום שהצטבר בחשבון המתנה.

6.3.  לצד כל אחד מהשוברים של מי מבתי העסק השונים מופיעה רשימת הסניפים של אותו בית עסק.

6.3.1.  אלא אם כן צויין אחרת לצד השובר, השוברים ניתנים לניצול רק בסניף בית העסק שנבחר על ידי מנהל חשבון המתנה.

6.3.2.  במידה ומנהל חשבון המתנה יבקש להחליף את הסניף למימוש השובר לאחר רכישתו, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, פיית המתנות תעשה כמייטב יכולתה להחליף את הסניף למימוש השובר כל עוד לא נרכשו מוצרים בשובר.

6.4.  יש להמיר את הכסף בחשבון המתנה לשוברי מתנה בתוך 180 יום מהתשלום האחרון לחשבון המתנה (מההצטרפות האחרונה לחשבון).

6.5.  השוברים שנרכשו ישלחו בדואר אלקטרוני למנהל חשבון המתנה. את השוברים יש להדפיס לצורך מימושם בבתי העסק שנבחרו. העתק לידיעה בלבד ישלח גם למקבל המתנה.

6.6.  עם ניצול כל הכסף שהצטבר בחשבון המתנה לרכישת שוברים, מערכת פיית המתנות תסגור את חשבון המתנה.

7.       תשלום

7.1.  סכום ההצטרפות לחשבון מתנה כולל מע"מ.

7.2.  חיוב הלקוח יתבצע על ידי פיית המתנות וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר. 

7.3.  במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את הוראת התשלום שלך, תבוטל העסקה ותבוטל השתתפותך במתנה, הסכום לא יעמוד לזכותו של מקבל המתנה ושמך לא יופיע על הברכה המשותפת. מוסכם כי תחויב בדמי ביטול המהווים פיצוים מוסכמים מראש בשיעור של 5% מגובה סכום העסקה או 100ש"ח הנמוך מביניהם.

8.       ביטול עסקה 

8.1.  בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") רשאי הלקוח לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד ארבע עשרה יום  ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מביניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי (המאוחר מביניהם), ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן.

8.2.  לקוח לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

8.3.  ביטול ההשתתפות בחשבון מתנה יכול להתבצע טרם נרכשו שוברי מתנה בסכום שהצטבר בחשבון המתנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביטול ההשתתפות בחשבון המתנה, על ידי מצטרף לחשבון המתנה יכול להתבצע אך ורק על ידי אותו מצטרף (טרם נרכש שובר המתנה) וזאת בכפוף לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% משווי העסקה או 100ש"ח הנמוך מביניהם.

8.4.  ביטול השתתפות בחשבון מתנה יעשה באמצעות פניה דרך כפתור שירות הלקוחות או באמצעות הדוא"ל ויכלול את פרטי המשתתף כולל ת.ז. ואת פרטי חשבון המתנה: שם מקבל המתנה ושם מנהל חשבון המתנה. 

9.       מנהל חשבון מתנה לא יכול לבטל חשבון המתנה.

10.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל חשבון מתנה יכול לבטל את השתתפותו במתנה אך לא את השתתפותם של אחרים.

11.    החלפת שוברים

11.1. החלפת שובר מתנה של פיית המתנות שנרכש למימוש בבית עסק אחד לבית עסק אחר המופיע באתר פיית המתנות יתבצע בכפוף להסכמת ושיקול דעת החברה, ובתנאי שבוצע על כל סכום השובר ובתנאי ולא נעשה בו שימוש.

11.2. החלפת שובר המתנה, ככל שתאושר, תתבצע תוך שני ימי עסקים מרגע קבלת הבקשה במערכת פיית המתנות בדואר אלקטרוני.

11.3. בקשה להחלפת שובר מתנה יכולה להתבצע אך ורק על ידי מנהל חשבון המתנה.

12.    החלפת/החזרת מוצרים

12.1. שוברי פיית המתנות ניתנים לניצול בבתי עסק שונים לרכישת מוצרים שונים ממגוון המוצרים של בתי העסק.

12.2. מדיניות החלפת/החזרת המוצרים של בית העסק (ככל שפורסמה) תקפה לגבי מוצרים שנרכשו באמצעות שוברי המתנה של פיית המתנת הנה באחריות בית העסק בלבד ועשויה להשתנות מעת לעת על ידי בית העסק. ביטול עסקה כאמור כפוף להוראות הדין לרבות ההוראות והסייגים המפורטים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו והחברה אינה אחראית להחלפה/ החזרת המוצרים שנרכשו על ידי השובר לבית העסק ובית העסק יהיה האחראי הבלעדי לעניין זה.

13.    הפסקת פעילות

13.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

13.2. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

13.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

13.4. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

14.    סודיות ופרטיות

14.1. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי לקוחותיה שנמסרו לה בעת ביצוע פעולות שונות באתר. פרטיו האישיים של הלקוח יישמרו במאגרי המידע של החברה והחברה לא תעביר פרטים אלו לאף צד שלישי כלשהו אלא ככל שהדבר דרוש על מנת להשלים את פעולת הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך קידום מטרות פיית המתנות בע"מ.

14.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן:

14.2.1.      במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

14.2.2.      במקרה שבו הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

14.2.3.      במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;

14.2.4.      במקרה בו התקבל בידי החברה צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על החברה חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.

14.2.5.       בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין החברה.

14.3. הואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו, למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה,  לחדור למידע אשר שמור ואגור בידי החברה ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

14.4. החברה תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע'פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב אלא אם הודעת לחברה כי אינך מעוניין בכך. בהצטרפותך לחשבון מתנה ובביצוע פעולות באתר החברה, הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל על מנת לשכלל את מערכת רכישת המתנות ולפתח מערכת זו בפרט וככלל לצורך קידום מטרות החברה, החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של לקוחותיה, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים. 

15.    שימוש ב-cookies

15.1.  על מנת שלא תצטרך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום ועל מנת לשפר את חווית הלקוח מהאתר, החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- cookies. יחד עם זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies..

15.2. השרת של החברה עשוי לשמור אוטומטית מידע שנוצר על ידי המשתמש המידע כולל בין היתר, כתובת ה- IP, סוג הדפדפן, האתר שהפנה את המשתמש אל אתר החברה וכ"ד. החברה עשויה להשתמש במגוון שירותים של צדדים שלישים על מנת לספק ללקוח את השירות אשר במסגרתם עשוי להיאסף  מידע על הלקוחות בידי הצדדים השלישיים.

16.    פרסומות

16.1. באתר מתפרסמות באופן סדיר מודעות שונות, תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר. מפעיל האתר לא ישא באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר.

16.2. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד מפעיל האתר, לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת. 

16.3. כל האמור בתנאי השימוש ביחס להגבלת אחריות מפעיל האתר יחול גם על פרסומות באתר, בהתאמה ובשינויים המחויבים הרלוונטיים.

17.    אחריות

17.1.   המוצרים המוצעים למכירה מוצעים על ידי בתי העסק השונים ולא על ידי החברה, החברה ו/או מי מטעמה אינה מייבאת ו/או מייצרת ו/או משווקת ו/או מוכרת ו/או מספקת את המוצר ו/או השירות הנרכש באמצעות שוברי המתנה. האחריות לגבי טיב המוצר ו/או איכותו ו/או התאמתו לצרכי הלקוח ו/או למפרט הטכני תחול על בתי העסק. החברה מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה ואין לראות בחברה כמי שמוכרת את המוצרים וכמי שחבה באחריות במישרין ו/או בעקיפין כלשהי בגין מכירתם. כמו כן, תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר. פרטים לגבי המוצרים, תיאורם וכל מידע עליהם נמסרים על-ידי בתי העסק ובאחריותם. החברה אינה מפקחת על המידע ואינה בודקת את נכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בתי העסק..

17.2. החברה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ובמסגרת כך, החברה עושה ככל שביכולתה להגן על האתר מפני הפרעות ו/או פריצות ו/או התקפות על האתר. כמו כן, החברה עשויה לערות מעת לעת, פעולות תחזוקה לאתר ובכלל זה עשויה להשבית את האתר לפרקי זמן ממושכים. החברה תעשה מאמצים על מנת להימנע מהפסקות כאמור ולקצר פרקי זמן אלה במידת האפשר. עם זאת, נושאת החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועה פעולות באתר ו/או עקב שיבושים בפעילות האתר ו/או הפסקות לפרקי זמן קצרים או ארוכים. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצטרפותך לחשבון המתנה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהצטרף לחשבון מתנה ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר.

17.3. החברה, על פי שק"ד הבלעדי רשאית לשנות תקנון זה כולו או מקצתו, ו/או לשנות או להפסיק פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או או לשנות את מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים.

17.4. החברה אינה אחראית לסכום המדויק שיוצג למנהל חשבון המתנה טרם הפקת השובר הואיל וסכום זה עשוי להיות מושפע מביטולים של מצטרפים לחשבון המתנה שטרם נקלטו במערכת וכיו"ב. 

17.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי שנעשתה על ידי כל גורם שהוא שאינו בשליטתה המלאה.

18.    דין ושיפוט

18.1. הדין החל על תקנון זה ועל כל הפעולות באתר, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב- יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

19.    הנך מצהיר כי הכניסה לאתר, השימוש באלו משירותי האתר, הידע או יישומים המוצגים באתר, מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

20.    שירות ללא תשלום

20.1. בשלב זה, השירות שמספקת החברה לקוחותיה ניתן ללא תשלום אולם, החברה תהא רשאית, בכל עת, לגבי עסקאות שנעשו לאחר פרסום כאמור, לגבות תשלום מלקוחותיה עבור כניסתם ו/או שימושם באתר ובתנאי שנתנה הודעה מראש. ההודעה תינתן על ידי פרסומה באתר החברה.

נגישות